Del 1: Gift- och droganalyser med enkla metoder

Inledning  I denna del kommer du dels få lära dig hur vi kan bestämma gift- och drogkoncentrationen med hjälp av en vanlig analysmetod som kallas för "titrering". Men innan jag går in på hur titrering fungerar kommer jag redogöra för koncentrationsbegreppet och vad egentligen låg och hög koncentration innebär och hur det kan beräknas. Till sist kommer du få lära dig  hur vi kan identifiera okända gifter och droger med relativt enkla metoder som lågtest/flamtest, fällningstester och kokpunktstes...
More

Del 2: Intermolekylära bindningar

Inledning  I denna del kommer kommer jag beskriva de olika typer av intermolekylära bindningar som finns. Intermolekylära bindningar är bindningar mellan molekyler (eller mellan olika delar i mycket stora molekyler som t.ex. proteiner eller DNA). Intermolekylära bindningar förklarar olika ämnens egenskaper och utgör grunden för att vi ska kunna identifiera okända ämnen med hjälp av olika metoder, t.ex. med hjälp av kromatografiska metoder. Intermolekylära bindningar är därför mycket viktigt att...
More

Del 3: Beräkna mängden av olika gifter och droger

Inledning  Tullen på Arlanda gör ett narkotikabeslag. En stor plastpåse hittas med ett vitt pulver inuti. Med hjälp av vätskekromatografi (HPLC) identifierar teknikerna på NFC (Nationellt forensiskt centrum) i Norrköping att det är kokain det rör sig om. Men hur mycket kokain handlar det om? Hur stor massa kokain? Hur stor substansmängd kokain? Och exakt hur många molekyler kokain? I denna del ska du få lära dig att göra denna typ av kemiska beräkningar. Att beräkna massan är enkelt. Om vi har ...
More

Del 4: Gift- och droganalyser med olika kromatografiska metoder (enbart naturarna)

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för hur gifter och droger kan identifieras med hjälp av olika kromatografiska metoder. Dessa kan vara relativt enkla som t.ex. pappers- och tunnskiktskromatografi och mer avancerade metoder som gas- och högupplösande vätskekromatografi (GC och HPLC). Det som är gemensamt för alla dessa metoder är att alla dessa bygger på kemisk bindning mellan molekyler. De kemiska bindningar som finns mellan molekylerna och styrkan i dessa bindningar påverkar ä...
More