Del 1: Fördjupningsarbete

Inledning 

En stor del av detta block går ut på att fördjupa sig i ett valfritt ämne inom kriminaltekniken och sedan skriva en uppsats resp. göra en powerpointpresentation som ska presenteras för en grupp andra elever.

Välj en kriminalteknisk metod som du vill lära dig mer om. Här är olika förslag:

 • Brottsplatsundersökning.
 • En specifik fingeravtrycksmetod.
 • Rättsentomologi.
 • Rättsantropologi.
 • Droganalyser eller analys av explosiva ämnen med GC-MS och/eller HPLC-MS.
 • DNA-analys med PCR-metoden.
 • Ballistiska analyser.
 • Blodbildsanalys/blodstänksanalys
 • Rättsodontologi.
 • Rättspatologi.
 • Rättstoxikologi.
 • Den kriminaltekniska utvecklingen genom historien.
 • Den framtida kriminaltekniken.
 • IT-forensik.
 • ”Forensic palynology”.
 • Explosiva ämnen (och detektion av dessa).

På dessa sidor finns introduktioner och lite material till en rad olika discipliner inom kriminalteknik:

http://www.forensicsciencesimplified.org

http://aboutforensics.co.uk

Innehåll och omfattning

Du ska både skriva en uppsats och göra en PowerPoint-presentation. Uppsatsen ska vara på 2-3 sidor (enkelt radavstånd och max 12 i storlek på texten). Din PowerPoint ska presenteras muntligt och den redovisningen ska vara mellan 5-10 min.

I ditt arbete ska följande saker ingå (behöver dock inte vara i denna ordning eller i punktform, innehållet kan också anpassas beroende på valt område):

 1. Introduktion till metoden: Presentera metoden på ett översiktligt sätt inkl. en kortfattad historisk redogörelse (när metoden började användas etc.).
 2. Användningsområde: I vilka kriminaltekniska sammanhang används metoden? Hur vanlig är metoden/hur ofta används den? Etc.
 3. En beskrivning över hur metoden fungerar: En fördjupad teoretisk beskrivning över hur metoden fungerar.
 4. En beskrivning över tillvägagångssättet: Hur går man tillväga rent praktiskt när man använder denna metod? Vad behöver man i materialväg etc.?
 5. Möjligheter och begränsningar: Vilka möjligheter finns det med metoden och vilka är begränsningarna?
 6. Framtiden: Är din metod en ”framtidsmetod” eller kommer den ersättas av något annat? Finns det utvecklingsmöjligheter med din metod?
 7. Begreppsordlista: Gör en ordlista över de begrepp som du har tagit upp i din presentation. Viktigt att du också förklarar begreppen!
 8. Källor: I uppsatsen ska du fortlöpande ange de källor du har använt dig av. I slutet av uppsatsen gör du en referenslista där du skriver ned alla källor. I powerpointen räcker det att du har en avslutande referenslista.

Redovisning

Du redovisar arbetet i form av en uppsats och en PowerPoint-presentation. Båda dessa lämnar du in till mig på schoolsoft. PowerPoint-presentationen ska framförallt innehålla bilder och stödord. Du ska inte ta med för mycket text eftersom jag vill att du ska prata mestadels utantill för att på så vis visa mig att du har förstått och lärt dig innehållet. Du har 5-10 minuter på dig att göra din muntliga redovisning.

Bedömning

I bedömningen tittar jag på tre förmågor:

 • Fakta/Begrepp: Jag tittar på om du har tillräckliga faktakunskaper om din valda metod och om du kan beskriva metoden på ett utförligt och nyanserat sätt. Med nyanserat menas i det här fallet att du inte bara rabblar en massa fakta utan att du även visar prov på en hög förståelse för din valda metod och dess möjligheter och begränsningar.
 • Kommunikation/Språk: Jag tittar på om du gör redovisningen med ett naturvetenskapligt språk eller om du övervägande använder dig av ett alldagligt språk. Här gäller det dels att använda sig av olika vetenskapliga namn och termer men även att du visar förståelse för begreppen och kan förklara dessa för åhörarna. Du ska även anpassa kommunikationen till syfte och sammanhang.
 • (Experiment)/Vetenskaplig metod: Jag tittar på din källförteckning för att se att du har använt dig av trovärdiga källor.

Obs. För att kunna visa att du har höga faktakunskaper och ett utvecklat naturvetenskapligt språk är det viktigt att du inte läser innantill utan att du i stort sätt kan allt utantill.