Repetition inför kursprovet i Kemi 2

Genomgångar

Denna PDF-fil innehåller det ni behöver kunna från resp. block om ni siktar på C eller högre på kursprovet!

Repetition inför kursprovet (C-nivå eller högre)

Här har ni sammanfattningar av varje block:

Sammanfattning block 1 – Organiska föreningar

Sammanfattning block 2 – Kemiska reaktioner och jämvikter

Sammanfattning block 3 – Biomolekyler och biokemi


Självrättande tester på hela blocken

Test: Organiska föreningar (test på hela block 1)

Test: Kemiska reaktioner och jämvikter (test på hela block 2)

Test: Biomolekyler och biokemi (test på hela block 3)


Alla uppgifter från resp. block

Block 1:

Uppgifter: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener och halogenalkaner

Facit: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener och halogenalkaner

Uppgifter: Alkoholer, karboxylsyror och estrar

Facit: Alkoholer, karboxylsyror och estrar

Uppgifter: Etrar, aldehyder, ketoner, tioler, fenoler, nitroföreningar och aminer

Facit: Etrar, aldehyder, ketoner, tioler, fenoler, nitroföreningar och aminer

Uppgifter: Isomeri, kokpunkt och löslighet

Facit: Isomeri, kokpunkt och löslighet

Uppgifter: Analysera organiska föreningar

Facit: Analysera organiska föreningar

Block 2:

Uppgifter: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Facit: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Uppgifter: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Facit: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Uppgifter: Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt

Facit: Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt

Block 3:

Uppgifter: Proteiner och aminosyror

Facit: Proteiner och aminosyror

Uppgifter: Fetter och kolhydrater

Facit: Fetter och kolhydrater

Uppgifter: Proteinsyntesen

Facit: Proteinsyntesen


Alla självrättande tester från resp. block

(OBS: Det finns inte tester till exakt alla delar!)

Block 1 –Organiska föreningar: 

Test: Introduktion till organiska föreningar

Test: Olika typer av alkoholer

Test: Vilken är ämnesgruppen (nivå 1)?

Test: Vilken är ämnesgruppen (nivå 2)?

Test: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener, akoholer, karboxylsyror och estrar (både från del 1 och del 2)

Test: Aldehyder, ketoner, etrar, tioler, disulfider, fenoler, aminer och nitroföreningar

Test: Stort test på ”alla” organiska föreningar (både från del 1 och del 2)

Test: Struktur- och stereoisomerer

Test: Polära och opolära ämnen

Test: Kokpunkter

Test: Kromatografiska metoder – HPLC och TLC

Test: Spektrofotometri

Test: Organiska föreningar (test på hela block 1)

Block 2 – Kemiska reaktioner och jämvikter

Test: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Test: Introduktion till reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Test: Substitutionsreaktioner (SN1 och SN2)

Test: Additionsreaktioner och karbokatjoner

Test: Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt

Test: Kemiska reaktioner och jämvikter (test på hela block 2)

Block 3 – Biomolekyler och biokemi

Test: Proteinernas uppbyggnad, indelning och funktion

Test: Aminosyrornas uppbyggnad och indelning

Test: Proteinernas 4 strukturnivåer

Test: Veckning, felveckning och denaturering av proteiner

Test: Proteiner och aminosyror (test på hela del 1)

Test: Olika typer av fetter och fettsyror

Test: Olika typer av kolhydrater

Test: Översikt över proteinsyntesen

Test: Proteinsyntesen – Transkriptionen

Test: Proteinsyntesen – Translationen

Test: Biomolekyler och biokemi (test på hela block 3)