Repetition inför kursprovet i Kemi 2

Sammanfattningar av varje block

Sammanfattning block 1 – Organiska föreningar

Sammanfattning block 2 – Kemiska reaktioner och jämvikter

Sammanfattning block 3 – Biomolekyler och biokemi


Uppgifter att lösa 

Block 1:

Uppgifter: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener och halogenalkaner

Facit: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener och halogenalkaner

Uppgifter: Alkoholer, karboxylsyror och estrar

Facit: Alkoholer, karboxylsyror och estrar

Uppgifter: Etrar, aldehyder, ketoner, tioler, fenoler, nitroföreningar och aminer

Facit: Etrar, aldehyder, ketoner, tioler, fenoler, nitroföreningar och aminer

Uppgifter: Isomeri, kokpunkt och löslighet

Facit: Isomeri, kokpunkt och löslighet

Uppgifter: Analysera organiska föreningar

Facit: Analysera organiska föreningar

Block 2:

Uppgifter: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Facit: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Uppgifter: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Facit: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Uppgifter: Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt

Facit: Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt

Block 3:

Uppgifter: Proteiner och aminosyror

Facit: Proteiner och aminosyror

Uppgifter: Fetter och kolhydrater

Facit: Fetter och kolhydrater


Självrättande tester att träna på

(OBS: Det finns inte tester till exakt alla delar!)

Block 1 –Organiska föreningar: 

Test: Introduktion till organiska föreningar

Test: Olika typer av alkoholer

Test: Vilken är ämnesgruppen (nivå 1)?

Test: Vilken är ämnesgruppen (nivå 2)?

Test: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener, akoholer, karboxylsyror och estrar (både från del 1 och del 2)

Test: Aldehyder, ketoner, etrar, tioler, disulfider, fenoler, aminer och nitroföreningar

Test: Stort test på ”alla” organiska föreningar (både från del 1 och del 2)

Test: Struktur- och stereoisomerer

Test: Polära och opolära ämnen

Test: Kokpunkter

Test: Kromatografiska metoder – HPLC och TLC

Test: Spektrofotometri

Test: Organiska föreningar (test på hela block 1)

Block 2 – Kemiska reaktioner och jämvikter

Test: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Test: Introduktion till reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Test: Substitutionsreaktioner (SN1 och SN2)

Test: Additionsreaktioner och karbokatjoner

Test: Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt

Test: Kemiska reaktioner och jämvikter (test på hela block 2)

Block 3 – Biomolekyler och biokemi

Test: Proteiner och aminosyror

Test: Olika typer av fetter och fettsyror

Test: Olika typer av kolhydrater

Test: Från gen till protein