Test: Kemiska reaktioner och jämvikter (test på hela block 2)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

2. 
Vad visar koncentrationskvoten (Q)?

3. 
Vilken typ av substitutionsreaktion kommer ske om 3-klor-3-metylhexan reagerar med en anjon?

4. 
Fosgen är en otrevlig gas som har använts som stridsgas. Den kan framställas genom att kolmonoxid får reagera med klorgas: CO(g) + Cl2(g) ⇌ COCl2(g) Vi har en behållare på 10,0 dm3. Vid jämvikt har vi 0,28 mol CO, 0,21 mol Cl2 och 0,81 mol COCl2. Vilket är värdet på jämviktskonstanten?

5. 
I en behållare med temp. 500 grader finns fyra gaser i lika koncentrationer (0,010 M). Systemets jämviktskonstant (K) är 5,9. Koncentrationskvoten (Q) är 6,4. Är systemet i jämvikt? Om det inte är i jämvikt, vilket håll kommer nettoreaktionen gå åt?

6. 
Vilken av nedanstående ämnestyper kan inte delta i additionsreaktioner?

7. 
Vilken av följande faktorer påverkar inte reaktionshastigheten av en enzymkatalyserad reaktion?

8. 
Detta begrepp innebär att enzymet kan binda flera olika substrat.

9. 
Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan 1-buten och klor (Cl2)?

10. 
Vad menas med entalpi?

11. 
Vilken typ av karbokatjon visar bilden?

12. 
Ange jämviktskonstantens enhet för reaktionen på bilden.

13. 
Vilka av följande ämnen kan delta i additionsreaktioner?

14. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

15. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

16. 
Vad händer med jämvikten på bilden om vi minskar koncentrationen kvävedioxid?

17. 
Vad innebär enzym-inhibition?

18. 
Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan 2-buten och klor (Cl2)?

19. 
I en behållare med temp. 500 grader finns fyra gaser i lika koncentrationer (0,010 M). Systemets jämviktskonstant (K) är 5,9. Koncentrationskvoten (Q) är 5,9. Är systemet i jämvikt? Om det inte är i jämvikt, vilket håll kommer nettoreaktionen gå åt?

20. 
Detta begrepp innebär att enzymet endast binder ett enda eller ett fåtal olika substrat.

21. 
Vad kallas de elektroner i en dubbelbindning som kan fungera som nukleofiler vid additionsreaktioner?

22. 
Vilken typ av substitutionreaktion beskrivs här; "Har svårt att ske med tertiära kol p.g.a. steriskt hinder. Nukleofilen kan inte komma åt att attackera om det sitter för mycket atomer/atomgrupper i vägen."

23. 
Vad heter ämnet som bildas om 2-klor-2-metylpropan reagerar med OH- i en substitutionsreaktion?

24. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

25. 
Vad är namnet på den produkt som huvudsakligen bildas när 2-metyl-2-buten (2-metyl-2-but-2-en) reagerar med HCl?

26. 
När propen reagerar med vätebromid kan i teorin både 2-brompropan och 1-brompropan bildas. Men i praktiken bildas nästan enbart den ena produkten. Vilken?

27. 
Vad betyder följande?: Q = K

28. 
I en behållare med temp. 500 grader finns 0,010 M CO, 0,020 M H2O, 0,050 M CO2 samt 0,030 M H2. Systemets jämviktskonstant, K, är 5,9 och ämnena reagerar med varandra enligt följande; CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g). Vad är koncentrationskvoten, Q?

29. 
Vilken typ av substitutionsreaktion kommer ske om klormetan reagerar med en hydroxidjon?

30. 
Vad heter reaktionstypen?

31. 
Ange jämviktskonstantens enhet för reaktionen på bilden.

32. 
Vad händer med jämvikten på bilden om vi minskar koncentrationen syrgas?

33. 
Vilken typ av substitutionsreaktion beskrivs här; I steg 1 kommer en nukleofil (t.ex. en hydroxidjon) attackera molekylen vilket leder till att en elektronegativ atom i molekylen "knuffas" iväg.

34. 
Vad betyder följande?: Q < K

35. 
Enzymer katalyserar kemiska reaktioner genom att de binder substratet/substraten i en slags ”ficka” som kallas för...?

36. 
I en behållare med temp. 500 grader finns fyra gaser i lika koncentrationer (0,010 M). Systemets jämviktskonstant (K) är 5,9. Koncentrationskvoten (Q) är 4,0. Är systemet i jämvikt? Om det inte är i jämvikt, vilket håll kommer nettoreaktionen gå åt?

37. 
Fosgen är en otrevlig gas som har använts som stridsgas. Den kan framställas genom att kolmonoxid får reagera med klorgas: CO(g) + Cl2(g) ⇌ COCl2(g) Vi har en behållare på 10,0 dm3. Vid jämvikt har vi 0,40 mol CO, 0,25 mol Cl2 och 0,70 mol COCl2. Vilket är värdet på jämviktskonstanten?

38. 
Vad händer med jämvikten på bilden om vi ökar trycket genom att minska reaktionskärlets volym?

39. 
Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan buten och vatten?

40. 
Vilken typ av karbokatjon visar bilden?

41. 
Vad heter reaktionstypen?

42. 
Vad innebär en endoterm reaktion?

43. 
Vad innebär en exoterm reaktion?

44. 
När propen reagerar med väteklorid kan i teorin 2 produkter bildas. Men i praktiken bildas nästan enbart den ena produkten. Vilken?

45. 
Många enzymer kan inte utföra sin funktion (katalysera sin specifika reaktion) om de inte har hjälp av...?

46. 
Vilken typ av substitutionsreaktion beskrivs här; En elektronegativ atom drar fullständigt åt sig elektronerna, som den delar med kolatomen, och lämnar i form av en negativt laddad jon. Kvar blir då en karbokatjon som är en plusladdad och reaktiv partikel.

47. 
När vi pratar om enzymer så kallar vi ämnet eller ämnena som ska omvandlas till produkt/produkter för...?

48. 
Vilken typ av karbokatjoner är stabilast?

49. 
Vilken enhet har jämviktskonstanten i följande jämviktsreaktion;

2NH3 ⇌ N2 + 3H2

50. 
Vad betyder följande?: Q > K