Test: Intermolekylära bindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Är nedanstående molekyl en dipol?Butane - Wikipedia
2. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?glukos - Wiktionary
3. Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?
4. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
5. Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i CHCl3(s)?
6. van der Waalsbindningar förekommer...?
7. Vad är korrekt angående dipoler?
8. Vilken av följande bindningar är starkast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?
9. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
10. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
11. Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?
12. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
13. Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?
14. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?Skillnad mellan bensen och fenyl - 2021 - Nyheter
15. Vilket påstående är felaktigt angående van der Waalsbindningar?
16. Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?
17. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
18. Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?
19. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?
20. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?Kloretan – Wikipedia
21. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
22. Är nedanstående molekyl en dipol?Kloretan – Wikipedia
23. Är nedanstående molekyl en dipol?Dipol-dipolbindning
24. Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?
25. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan enbart skapa van der Waalsbindningar mellan sina molekyler?
26. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
27. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
28. Varför måste vätet på den ena molekylen binda till aningen fluor, syre eller kväve på den andra molekylen?
29. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?
Aceton | math
30. Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?
31. Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i oktan, C8H18(s)?
32. Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?
33. Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?
34. Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?
35. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
36. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
37. Vilken typ av bindningar bryts när en molekylförening byter aggregationsform från t.ex. fast till flytande form?
38. Är nedanstående molekyl en dipol?File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia
39. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vanliga dipol-dipolbindningar (men ej vätebindningar) mellan sina molekyler?
40. Vilken av följande bindningar är svagast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?