Test: Intermolekylära bindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?

Kloretan – Wikipedia

2. 
Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?

3. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Dipol-dipolbindning

4. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

5. 
Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i oktan, C8H18(s)?

6. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan enbart skapa van der Waalsbindningar mellan sina molekyler?

7. 
Vilken av följande bindningar är starkast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

8. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

9. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?

10. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?

11. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

12. 
Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?

13. 
Vilken av följande bindningar är svagast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

14. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?

15. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

16. 
Vad är korrekt angående dipoler?

17. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Kloretan – Wikipedia

18. 
Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?

19. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?


Aceton | math

20. 
Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?

21. 
Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?

22. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

23. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?

24. 
van der Waalsbindningar förekommer...?

25. 
Vilket påstående är felaktigt angående van der Waalsbindningar?

26. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

27. 
Varför måste vätet på den ena molekylen binda till aningen fluor, syre eller kväve på den andra molekylen?

28. 
Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?

29. 
Vilken typ av bindningar bryts när en molekylförening byter aggregationsform från t.ex. fast till flytande form?

30. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

glukos - Wiktionary

31. 
Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?

32. 
Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?

33. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Butane - Wikipedia

34. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

35. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vanliga dipol-dipolbindningar (men ej vätebindningar) mellan sina molekyler?

36. 
Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?

37. 
Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i CHCl3(s)?

38. 
Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?

39. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia

40. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

Skillnad mellan bensen och fenyl - 2021 - Nyheter