Test: Intermolekylära bindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

2. 
Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?

3. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan enbart skapa van der Waalsbindningar mellan sina molekyler?

4. 
Varför måste vätet på den ena molekylen binda till aningen fluor, syre eller kväve på den andra molekylen?

5. 
Vilket påstående är felaktigt angående van der Waalsbindningar?

6. 
Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i CHCl3(s)?

7. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?

8. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?

9. 
Vilken typ av bindningar bryts när en molekylförening byter aggregationsform från t.ex. fast till flytande form?

10. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

11. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?


Aceton | math

12. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?

13. 
van der Waalsbindningar förekommer...?

14. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

15. 
Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?

16. 
Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?

17. 
Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?

18. 
Vad är korrekt angående dipoler?

19. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Butane - Wikipedia

20. 
Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?

21. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

Skillnad mellan bensen och fenyl - 2021 - Nyheter

22. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Dipol-dipolbindning

23. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vanliga dipol-dipolbindningar (men ej vätebindningar) mellan sina molekyler?

24. 
Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?

25. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

glukos - Wiktionary

26. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?

Kloretan – Wikipedia

27. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

28. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Kloretan – Wikipedia

29. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

30. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia

31. 
Vilken av följande bindningar är starkast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

32. 
Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?

33. 
Vilken av följande bindningar är svagast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

34. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

35. 
Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?

36. 
Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?

37. 
Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?

38. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?

39. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

40. 
Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i oktan, C8H18(s)?