Test: Intermolekylära bindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?
2. Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?
3. Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?
4. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
5. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?
6. Vilken av följande bindningar är starkast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?
7. Vilken typ av bindningar bryts när en molekylförening byter aggregationsform från t.ex. fast till flytande form?
8. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vanliga dipol-dipolbindningar (men ej vätebindningar) mellan sina molekyler?
9. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
10. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
11. Vilken av följande bindningar är svagast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?
12. Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?
13. Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i oktan, C8H18(s)?
14. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?Kloretan – Wikipedia
15. Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?
16. Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?
17. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
18. Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?
19. Är nedanstående molekyl en dipol?Kloretan – Wikipedia
20. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
21. Varför måste vätet på den ena molekylen binda till aningen fluor, syre eller kväve på den andra molekylen?
22. Är nedanstående molekyl en dipol?Dipol-dipolbindning
23. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?Skillnad mellan bensen och fenyl - 2021 - Nyheter
24. Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?
25. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
26. Är nedanstående molekyl en dipol?File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia
27. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan enbart skapa van der Waalsbindningar mellan sina molekyler?
28. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
29. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
30. van der Waalsbindningar förekommer...?
31. Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?
32. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
33. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?
Aceton | math
34. Vilket påstående är felaktigt angående van der Waalsbindningar?
35. Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?
36. Vad är korrekt angående dipoler?
37. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?glukos - Wiktionary
38. Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i CHCl3(s)?
39. Är nedanstående molekyl en dipol?Butane - Wikipedia
40. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?