Test: Intermolekylära bindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i CHCl3(s)?
2. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?Skillnad mellan bensen och fenyl - 2021 - Nyheter
3. Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?
4. Vilken typ av bindningar bryts när en molekylförening byter aggregationsform från t.ex. fast till flytande form?
5. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
6. Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?
7. Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i oktan, C8H18(s)?
8. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
9. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
10. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
11. Är nedanstående molekyl en dipol?Butane - Wikipedia
12. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?Kloretan – Wikipedia
13. Varför måste vätet på den ena molekylen binda till aningen fluor, syre eller kväve på den andra molekylen?
14. Vilken av följande bindningar är starkast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?
15. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vanliga dipol-dipolbindningar (men ej vätebindningar) mellan sina molekyler?
16. Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?
17. Vad är korrekt angående dipoler?
18. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?
Aceton | math
19. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?glukos - Wiktionary
20. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
21. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan enbart skapa van der Waalsbindningar mellan sina molekyler?
22. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
23. Vilken av följande bindningar är svagast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?
24. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?
25. Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?
26. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
27. Vilket påstående är felaktigt angående van der Waalsbindningar?
28. Är nedanstående molekyl en dipol?Kloretan – Wikipedia
29. Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?
30. Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?
31. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
32. van der Waalsbindningar förekommer...?
33. Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?
34. Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?
35. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
36. Är nedanstående molekyl en dipol?File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia
37. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
38. Är nedanstående molekyl en dipol?Dipol-dipolbindning
39. Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?
40. Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?