Test: Intermolekylära bindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilket påstående är felaktigt angående van der Waalsbindningar?

2. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?

3. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

4. 
Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i oktan, C8H18(s)?

5. 
Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?

6. 
van der Waalsbindningar förekommer...?

7. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

8. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?

9. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Kloretan – Wikipedia

10. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

Skillnad mellan bensen och fenyl - 2021 - Nyheter

11. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

12. 
Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?

13. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

glukos - Wiktionary

14. 
Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?

15. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?

Kloretan – Wikipedia

16. 
Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?

17. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

18. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?

19. 
Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?

20. 
Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?

21. 
Vad är korrekt angående dipoler?

22. 
Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?

23. 
Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i CHCl3(s)?

24. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia

25. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Butane - Wikipedia

26. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?

27. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?


Aceton | math

28. 
Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?

29. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Dipol-dipolbindning

30. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

31. 
Vilken av följande bindningar är starkast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

32. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan enbart skapa van der Waalsbindningar mellan sina molekyler?

33. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

34. 
Vilken av följande bindningar är svagast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

35. 
Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?

36. 
Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?

37. 
Varför måste vätet på den ena molekylen binda till aningen fluor, syre eller kväve på den andra molekylen?

38. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vanliga dipol-dipolbindningar (men ej vätebindningar) mellan sina molekyler?

39. 
Vilken typ av bindningar bryts när en molekylförening byter aggregationsform från t.ex. fast till flytande form?

40. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?