Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken laddning får en jodatom när den joniseras?

2. 
Vilken laddning får en natriumatom när den joniseras?

3. 
Vilken laddning får en aluminiumatom när den joniseras?

4. 
Vad händer med radien när magnesium omvandlas till en magnesiumjon??

5. 
Vilken laddning får en syreatom när den joniseras?

6. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin lägst?

7. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går åt höger i period 4 (inom huvudgrupperna)?

8. 
Vad är felaktigt angående jonföreningar?

9. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?

10. 
Vad händer med radien när natrium omvandlas till en natriumjon?

11. 
Vilket av följande ämnen har minst radie?

12. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?

13. 
Vilken laddning får en svavelatom när den joniseras?

14. 
Vilken laddning får en kväveatom när den joniseras?

15. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?

16. 
Syrgas reagerar med magnesium och saltet magnesiumoxid bildas. Vilket ämne bildar positiva joner och vilket ämne bildar negativa joner?

17. 
Vad kallas positiva joner för med ett annat namn?

18. 
Hos vilken av följande atomer är den andra joniseringsenergin högst?

19. 
Vad kallas negativa joner för med ett annat namn?

20. 
Vilket av följande ämnen har minst radie?

21. 
Vilket av följande ämnen har störst radie?

22. 
Vad händer med radien när klor joniseras?

23. 
Hos vilken av följande atomer är den tredje joniseringsenergin högst?

24. 
Vad händer med radien när syre omvandlas till en oxidjon?

25. 
Syrgas reagerar med magnesium och saltet magnesiumoxid bildas. Vilket ämne avger resp. upptar elektroner?

26. 
Vilken laddning får en magnesiumatom när den joniseras?

27. 
Vilket av följande ämnen har minst radie?

28. 
Vad kännetecknar kristallstruktur?

29. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin lägst?

30. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går nedåt i grupp 1?