Test: Kemiska beräkningar (test på hela block 3)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Beräkna massan syreatomer i 12,0 g Na2SO4.

2. 
Hur många gram fast natriumhydroxid (NaOH) behöver vägas upp för att kunna bereda en 1,0 dm3 NaOH-lösning med koncentrationen 0,50 mol/dm3?

3. 
Ange formelmassan för kaliumnitrid.

4. 
Beräkna massan av 0,50 mol ättiksyra (CH3COOH)

5. 
Vilken enhet mäts molmassa i?

6. 
Man har löst 15,0 g natriumklorid i 150 cm3 vatten. Hur stor är masshalten natriumklorid i lösningen? Vattnets densitet är 1 g/cm3.

7. 
Studera följande reaktion. Hur många mol syrgas behövs för att bilda 4 mol koldioxid?

8. 
Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 5,0 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 100 cm3?

9. 
Hur många partiklar motsvarar 1 mol?

10. 
Vad blir 1,0 dm3 i cm3?

11. 
Studera följande reaktion. Hur många mol etanol (C2H5OH) behövs för att bilda 2 mol koldioxid?

12. 
Beräkna massan av den CO2 som bildas när 50,0 g C5H12 reagerar med ett överskott av O2 enligt reaktionsformeln: C5H12 + 8O2 -> 5CO2 + 6H2O

13. 
Hur stor är koncentrationen kaliumklorid i en 2,0 dm3 lösning där substansmängden kaliumklorid är 0,25 mol?

14. 
Gör om 500 dm3 till ml!

15. 
Beräkna substansmängden ättiksyra i 10,0 gram ättiksyra (CH3COOH)

16. 
Beräkna massan av den kopparsulfid, Cu2S, som bildas då 25,0 g koppar (Cu) reagerar med ett överskott av svavel (S), om utbytet i reaktionen är 65 %?

17. 
Ange formelmassan för aluminiumoxid.

18. 
Bestäm molmassan för magnesiumklorid

19. 
Ange molekylmassan för etanol (C2H5OH)

20. 
Ange formelmassan för magnesiumoxid.

21. 
Vad menas egentligen med substansmängd?

22. 
Hur beräknas substansmängden?

23. 
Vad blir 100 ml i dm3?

24. 
En kemist löser 0,20 mol fast natriumoxid i vatten. Hur stor substansmängd natriumjoner kommer lösningen innehålla?

25. 
En ölburk med totalvolymen 0,5 dm3 innehåller 0,013 dm3 etanol. Vad är volymhalten etanol i ölburken?

26. 
Beräkna massan av den CO2 som bildas när 100,0 g C5H12 reagerar med ett överskott av O2 om utbytet i reaktionen är 85 %. Reaktionsformeln: C5H12 + 8O2 -> 5CO2 + 6H2O

27. 
Du ska syntetisera ett läkemedel. Du har räknat ut att du borde få fram 50,0 g av läkemedlet om utbytet i reaktionen är 100 %. Men efter att du är klar med din syntes inser du att du enbart har lyckats framställa 12,0 g av läkemedlet. Vad blev utbytet i reaktionen?

28. 
Vilken enhet mäts substansmängd i?

29. 
Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 0,80 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 800 ml?

30. 
En kemist löser 0,50 mol fast natriumklorid i vatten. Hur stor substansmängd kloridjoner kommer lösningen innehålla?