Test: Kemiska beräkningar (test på hela block 3)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Studera följande reaktion. Hur många mol syrgas behövs för att bilda 4 mol koldioxid?

2. 
Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 5,0 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 100 cm3?

3. 
Vad blir 100 ml i dm3?

4. 
Beräkna massan av den CO2 som bildas när 50,0 g C5H12 reagerar med ett överskott av O2 enligt reaktionsformeln: C5H12 + 8O2 -> 5CO2 + 6H2O

5. 
Ange molekylmassan för etanol (C2H5OH)

6. 
Man har löst 15,0 g natriumklorid i 150 cm3 vatten. Hur stor är masshalten natriumklorid i lösningen? Vattnets densitet är 1 g/cm3.

7. 
Vad blir 1,0 dm3 i cm3?

8. 
En kemist löser 0,20 mol fast natriumoxid i vatten. Hur stor substansmängd natriumjoner kommer lösningen innehålla?

9. 
Hur stor är koncentrationen kaliumklorid i en 2,0 dm3 lösning där substansmängden kaliumklorid är 0,25 mol?

10. 
Gör om 500 dm3 till ml!

11. 
Beräkna massan av den CO2 som bildas när 100,0 g C5H12 reagerar med ett överskott av O2 om utbytet i reaktionen är 85 %. Reaktionsformeln: C5H12 + 8O2 -> 5CO2 + 6H2O

12. 
Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 0,80 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 800 ml?

13. 
En kemist löser 0,50 mol fast natriumklorid i vatten. Hur stor substansmängd kloridjoner kommer lösningen innehålla?

14. 
Beräkna massan av den kopparsulfid, Cu2S, som bildas då 25,0 g koppar (Cu) reagerar med ett överskott av svavel (S), om utbytet i reaktionen är 65 %?

15. 
Du ska syntetisera ett läkemedel. Du har räknat ut att du borde få fram 50,0 g av läkemedlet om utbytet i reaktionen är 100 %. Men efter att du är klar med din syntes inser du att du enbart har lyckats framställa 12,0 g av läkemedlet. Vad blev utbytet i reaktionen?

16. 
Vad menas egentligen med substansmängd?

17. 
Hur beräknas substansmängden?

18. 
Bestäm molmassan för magnesiumklorid

19. 
Ange formelmassan för kaliumnitrid.

20. 
Hur många partiklar motsvarar 1 mol?

21. 
Beräkna massan syreatomer i 12,0 g Na2SO4.

22. 
Beräkna massan av 0,50 mol ättiksyra (CH3COOH)

23. 
Beräkna substansmängden ättiksyra i 10,0 gram ättiksyra (CH3COOH)

24. 
Vilken enhet mäts substansmängd i?

25. 
Ange formelmassan för magnesiumoxid.

26. 
Hur många gram fast natriumhydroxid (NaOH) behöver vägas upp för att kunna bereda en 1,0 dm3 NaOH-lösning med koncentrationen 0,50 mol/dm3?

27. 
Vilken enhet mäts molmassa i?

28. 
Ange formelmassan för aluminiumoxid.

29. 
En ölburk med totalvolymen 0,5 dm3 innehåller 0,013 dm3 etanol. Vad är volymhalten etanol i ölburken?

30. 
Studera följande reaktion. Hur många mol etanol (C2H5OH) behövs för att bilda 2 mol koldioxid?