Test: Kemiska bindningar (test på hela block 2)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad är namnet på det salt som bildas av kloridjoner och magnesiumjoner?

2. 
Vilken av följande bindningar är svagast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

3. 
Varför måste vätet på den ena molekylen binda till aningen fluor, syre eller kväve på den andra molekylen?

4. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på kalciumhydroxid?

5. 
Vilken laddning får en magnesiumatom när den joniseras?

6. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på den jonförening som bildas när kvävgas reagerar med litium?

7. 
Vad heter bindningen som finns i ett salt?

8. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går nedåt i grupp 1?

9. 
Vad heter bindningen som finns i en metall?

10. 
Vilken av följande bindningar är starkast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

11. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

12. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?


Aceton | math

13. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

14. 
I vilken av följande molekyler finns det polära kovalenta bindningar?

15. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

Skillnad mellan bensen och fenyl - 2021 - Nyheter

16. 
Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?

17. 
Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?

18. 
Vad är namnet på den jon som bildas när kväve joniseras?

19. 
Vad innebär en polär kovalent bindning?

20. 
Metallbindningen utgörs av delokaliserade elektroner. Vad menas med delokaliserade elektroner?

21. 
Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?

22. 
Vad händer med radien när klor joniseras?

23. 
Vilka av nedanstående molekyler är dipoler?

24. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?

25. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?

26. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?


Propyn – Wikipedia

27. 
Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?

28. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

glukos - Wiktionary

29. 
Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?

30. 
Ett annat namn för oregelbunden/oordnad struktur är?

31. 
I vilken av följande molekyler finns det vanliga kovalenta bindningar (opolära)?

32. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia

33. 
Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?

34. 
Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?

35. 
Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?

36. 
Hos vilken av följande atomer är den tredje joniseringsenergin högst?

37. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin lägst?

38. 
Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?

39. 
Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?

40. 
I vilken av följande molekyler finns det polära kovalenta bindningar?

41. 
Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?

42. 
Vilket alternativ anger ett sätt som jonföreningar ej kan bildas på?

43. 
Vad menas med partiell laddning?

44. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på den jonförening som bildas när aluminium reagerar med syrgas?

45. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Dipol-dipolbindning

46. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Kloretan – Wikipedia

47. 
Vilken av följande atomer har en nettoladdning/effektiv kärnladdning som är +3?

48. 
Vad är en viktig drivkraft till varför kemiska bindningar uppkommer?

49. 
Vad händer med radien när magnesium omvandlas till en magnesiumjon??

50. 
Vilken av följande atomer har en nettoladdning/effektiv kärnladdning som är +5?

51. 
Vilken av följande bindningar är starkast?

52. 
Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i CHCl3(s)?

53. 
Vad heter bindningen som finns mellan atomerna i en molekyl?

54. 
Syrgas reagerar med magnesium och saltet magnesiumoxid bildas. Vilket ämne avger resp. upptar elektroner?

55. 
Vilket av följande alternativ kan inte leda ström?

56. 
Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?

57. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan enbart skapa van der Waalsbindningar mellan sina molekyler?

58. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?


Pentan:

File:N-Pentan.png - Wikimedia Commons

Isopentan:

Isopentan – Wikipedia

59. 
Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?

60. 
Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?

61. 
Vilken laddning får en syreatom när den joniseras?

62. 
Det som framförallt kännetecknar metallbindningen är?

63. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

64. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går åt höger i period 4 (inom huvudgrupperna)?

65. 
Vilket alternativ är en legering?

66. 
Vad kallas positiva joner för med ett annat namn?

67. 
Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?

68. 
Vilken typ av bindningar bryts när en molekylförening byter aggregationsform från t.ex. fast till flytande form?

69. 
Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?

70. 
Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?

71. 
Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?

72. 
Vilka två faktorer påverkar ett ämnes elektronegativitet?

73. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?