Test: Kemiska bindningar (test på hela block 2)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på kalciumhydroxid?

2. 
Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?

3. 
I vilken av följande molekyler finns det vanliga kovalenta bindningar (opolära)?

4. 
Vilken av följande bindningar är starkast?

5. 
Syrgas reagerar med magnesium och saltet magnesiumoxid bildas. Vilket ämne avger resp. upptar elektroner?

6. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?


Aceton | math

7. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Kloretan – Wikipedia

8. 
Hos vilken av följande atomer är den tredje joniseringsenergin högst?

9. 
Vad heter bindningen som finns i en metall?

10. 
Vilken laddning får en syreatom när den joniseras?

11. 
Vad kallas positiva joner för med ett annat namn?

12. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på den jonförening som bildas när aluminium reagerar med syrgas?

13. 
Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i CHCl3(s)?

14. 
Vilken typ av bindningar bryts när en molekylförening byter aggregationsform från t.ex. fast till flytande form?

15. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin lägst?

16. 
Vilka av nedanstående molekyler är dipoler?

17. 
Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?

18. 
Metallbindningen utgörs av delokaliserade elektroner. Vad menas med delokaliserade elektroner?

19. 
Vad är en viktig drivkraft till varför kemiska bindningar uppkommer?

20. 
Vilken av följande atomer har en nettoladdning/effektiv kärnladdning som är +5?

21. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Dipol-dipolbindning

22. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan enbart skapa van der Waalsbindningar mellan sina molekyler?

23. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

24. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia

25. 
Vilka två faktorer påverkar ett ämnes elektronegativitet?

26. 
Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?

27. 
Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?

28. 
Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?

29. 
Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?

30. 
Vad händer med radien när klor joniseras?

31. 
I vilken av följande molekyler finns det polära kovalenta bindningar?

32. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

33. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?


Pentan:

File:N-Pentan.png - Wikimedia Commons

Isopentan:

Isopentan – Wikipedia

34. 
Vad är namnet på det salt som bildas av kloridjoner och magnesiumjoner?

35. 
Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?

36. 
Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?

37. 
Varför måste vätet på den ena molekylen binda till aningen fluor, syre eller kväve på den andra molekylen?

38. 
Vilket alternativ är en legering?

39. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

40. 
Ett annat namn för oregelbunden/oordnad struktur är?

41. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?

42. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

glukos - Wiktionary

43. 
Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?

44. 
Vad menas med partiell laddning?

45. 
Vad heter bindningen som finns mellan atomerna i en molekyl?

46. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?


Propyn – Wikipedia

47. 
I vilken av följande molekyler finns det polära kovalenta bindningar?

48. 
Vilken laddning får en magnesiumatom när den joniseras?

49. 
Vilken av följande bindningar är starkast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

50. 
Vad innebär en polär kovalent bindning?

51. 
Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?

52. 
Vilken av följande atomer har en nettoladdning/effektiv kärnladdning som är +3?

53. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går nedåt i grupp 1?

54. 
Vad händer med radien när magnesium omvandlas till en magnesiumjon??

55. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går åt höger i period 4 (inom huvudgrupperna)?

56. 
Vad heter bindningen som finns i ett salt?

57. 
Vilket av följande alternativ kan inte leda ström?

58. 
Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?

59. 
Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?

60. 
Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?

61. 
Vilken av följande bindningar är svagast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

62. 
Vad är namnet på den jon som bildas när kväve joniseras?

63. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

Skillnad mellan bensen och fenyl - 2021 - Nyheter

64. 
Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?

65. 
Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?

66. 
Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?

67. 
Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?

68. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på den jonförening som bildas när kvävgas reagerar med litium?

69. 
Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?

70. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

71. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?

72. 
Vilket alternativ anger ett sätt som jonföreningar ej kan bildas på?

73. 
Det som framförallt kännetecknar metallbindningen är?