Test: Kemiska bindningar (test på hela block 2)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken laddning får en syreatom när den joniseras?

2. 
Vilket alternativ anger ett sätt som jonföreningar ej kan bildas på?

3. 
I vilken av följande molekyler finns det polära kovalenta bindningar?

4. 
Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?

5. 
Vilken av följande atomer har nettoladdningen +5?

6. 
Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?

7. 
Vilken typ av bindningar bryts när en molekylförening byter aggregationsform från t.ex. fast till flytande form?

8. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går nedåt i grupp 1?

9. 
Ett annat namn för oregelbunden/oordnad struktur är?

10. 
Vad heter bindningen som finns mellan atomerna i en molekyl?

11. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?


Pentan:

File:N-Pentan.png - Wikimedia Commons

Isopentan:

Isopentan – Wikipedia

12. 
Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?

13. 
Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?

14. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Dipol-dipolbindning

15. 
Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?

16. 
Metallbindningen utgörs av delokaliserade elektroner. Vad menas med delokaliserade elektroner?

17. 
Vilken av följande bindningar är svagast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

18. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?


Propyn – Wikipedia

19. 
I vilken av följande molekyler finns det vanliga kovalenta bindningar (opolära)?

20. 
Vad heter bindningen som finns i ett salt?

21. 
Hos vilken av följande atomer är den tredje joniseringsenergin högst?

22. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

Skillnad mellan bensen och fenyl - 2021 - Nyheter

23. 
Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?

24. 
Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i CHCl3(s)?

25. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan enbart skapa van der Waalsbindningar mellan sina molekyler?

26. 
Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?

27. 
Varför måste vätet på den ena molekylen binda till aningen fluor, syre eller kväve på den andra molekylen?

28. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia

29. 
Vilken av följande atomer har nettoladdningen +3?

30. 
Vad kallas positiva joner för med ett annat namn?

31. 
Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?

32. 
Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?

33. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på kalciumhydroxid?

34. 
Det som framförallt kännetecknar metallbindningen är?

35. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på den jonförening som bildas när aluminium reagerar med syrgas?

36. 
Vilket alternativ är en legering?

37. 
Vad menas med partiell laddning?

38. 
Vilken av följande bindningar är starkast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

39. 
Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?

40. 
Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?

41. 
Vad händer med radien när klor joniseras?

42. 
Vilket av följande alternativ kan inte leda ström?

43. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

44. 
Syrgas reagerar med magnesium och saltet magnesiumoxid bildas. Vilket ämne avger resp. upptar elektroner?

45. 
Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?

46. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

glukos - Wiktionary

47. 
Vad händer med radien när magnesium omvandlas till en magnesiumjon??

48. 
Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?

49. 
Vad är namnet på det salt som bildas av kloridjoner och magnesiumjoner?

50. 
Vilka två faktorer påverkar ett ämnes elektronegativitet?

51. 
Vilken av följande bindningar är starkast?

52. 
Vad är en viktig drivkraft till varför kemiska bindningar uppkommer?

53. 
Vad innebär en polär kovalent bindning?

54. 
Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?

55. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin lägst?

56. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Kloretan – Wikipedia

57. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går åt höger i period 4 (inom huvudgrupperna)?

58. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

59. 
Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?

60. 
Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?

61. 
I vilken av följande molekyler finns det polära kovalenta bindningar?

62. 
Vilken laddning får en magnesiumatom när den joniseras?

63. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?

64. 
Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?

65. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?


Aceton | math

66. 
Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?

67. 
Vad är namnet på den jon som bildas när kväve joniseras?

68. 
Vilka av nedanstående molekyler är dipoler?

69. 
Vad heter bindningen som finns i en metall?

70. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?

71. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

72. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

73. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på den jonförening som bildas när kvävgas reagerar med litium?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *