Test: Kemi 1, block 1-4 (test på hela kursen Kemi 1)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilka två faktorer påverkar ett ämnes elektronegativitet?

2. 
Vad menas med redoxreaktioner?

3. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

4. 
Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?

5. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Kloretan – Wikipedia

6. 
Du ska framställa 10,0 g magnesiumoxid genom att förbränna magnesium (syre finns i överskott). Hur stor massa magnesium går åt?

7. 
Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i oktan, C8H18(s)?

8. 
Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i CHCl3(s)?

9. 
Ange formelmassan för magnesiumoxid.

10. 
Vilken typ av reaktion sker vid anoden?

11. 
Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?

12. 
Du har en stamlösning av kopparsulfat med koncentrationen 2,0 mol/dm3 . Hur stor volym behöver du ta av stamlösningen om du ska bereda en ny lösning med koncentrationen 0,30 mol/dm3 och totalvolymen 800 ml.

13. 
Du har från början 250 ml NaOH-lösning med koncentrationen 0,50 mol/dm3 . Denna stamlösning av NaOH späder du sedan genom att tillsätta en bestämd mängd dest. vatten direkt i stamlösningen så att koncentrationen blir 0,20 mol/dm3. Vad blir totalvolymen i den utspädda lösningen?

14. 
Vad stämmer in på basiska lösningar?

15. 
Vilket oxidationstal har kolet i nedanstående förening?

16. 
Vilka 2 påståenden är korrekta gällande endoterma reaktioner?

17. 
Vilket påstående är felaktigt angående van der Waalsbindningar?

18. 
Vilken funktion har vattenmolekylen vid nedanstående protolysreaktion?

19. 
Vilket oxidationstal har kväve i nedanstående förening?

20. 
En ölburk med totalvolymen 33 cl innehåller 15 ml etanol. Vad är volymhalten etanol i ölburken?

21. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

22. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med koppar och zink?

23. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

24. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med järn och bly?

25. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?

26. 
Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 5,0 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 100 cm3?

27. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?

28. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vid vilken metallelektrod sker oxidation?

29. 
Vad blir 0,80 dm3 i ml?

30. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vilken laddning har zinkjonerna i den ena elektrolytlösningen?

31. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?

32. 
I en bägare blandar du natriumklorid med vatten. Totalvolymen blir 250 ml. Du suger upp 50 ml med en pipett och slänger bort det. Vilka av nedanstående påståenden stämmer efter att du har gjort detta?

33. 
Du bereder en natriumkloridlösning genom att du tillsätter 20,0 g NaCl i dest. vatten så att koncentrationen blir 2,0 mol/dm. Vilken volym har lösningen?

34. 
En kemist löser 0,20 mol fast natriumoxid i vatten. Hur stor substansmängd natriumjoner kommer lösningen innehålla?

35. 
Vilket oxidationstal har klor i nedanstående förening?

36. 
Vad menas med pH?

37. 
Du har en stamlösning av kopparsulfat med koncentrationen 0,80 mol/dm3 . Hur stor volym behöver du ta av stamlösningen om du ska bereda en ny lösning med koncentrationen 0,020 mol/dm3 och totalvolymen 200 ml.

38. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

39. 
Stämmer detta påstående?

Lägger man guld i saltsyra så bildas det vätgas.

40. 
Stämmer detta påstående?

Lägger man silver i saltsyra sker en upplösning av metallen.

41. 
Vilka två viktiga regler finns det när det gäller den elektrokemiska spänningsserien?

42. 
Vilket oxidationstal har syre i nedanstående förening?

43. 
Vad visar bilden?

44. 
Vilken typ av bindningar bryts när en molekylförening byter aggregationsform från t.ex. fast till flytande form?

45. 
Gör om 500 dm3 till ml!

46. 
Vad innebär reduktion?

47. 
Vilken enhet mäter man atomernas massa i?

48. 
Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?

49. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

glukos - Wiktionary

50. 
Beräkna massan natriumatomer i 20,0 g Na2SO4.

51. 
Kan nedanstående reaktion ske?

52. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

53. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går nedåt i grupp 1?

54. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går åt höger i period 4 (inom huvudgrupperna)?

55. 
Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?

56. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?

Kloretan – Wikipedia

57. 
Vilket oxidationstal har svavel i nedanstående förening?

58. 
0,05 mol HCl löses i vatten så att totalvolymen blir 1,0 dm3. Vad blir pH-värdet i lösningen?

59. 
Vad innebär en endoterm reaktion?

60. 
Vilken typ av "totalreaktion" sker i ett galvaniskt element?

61. 
En kemist löser 0,20 mol fast magnesiumoxid i vatten. Hur stor substansmängd oxidjoner kommer lösningen innehålla?

62. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

63. 
Kan nedanstående reaktion ske?

64. 
Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?

65. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

66. 
Beräkna massan av den kopparsulfid, Cu2S, som bildas då 25,0 g koppar (Cu) reagerar med ett överskott av svavel (S), om utbytet i reaktionen är 65 %?

67. 
Vad står atomnumret för?

68. 
Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 72000 år?

69. 
Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?

70. 
En kemist löser 0,50 mol torkad kalciumklorid, CaCl2, i vatten. Hur stor substansmängd kloridjoner kommer lösningen innehålla?

71. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

72. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

73. 
Vilket av följande alternativ kan inte leda ström?

74. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

75. 
Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?

76. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på den jonförening som bildas när kvävgas reagerar med litium?

77. 
Vad menas med reduktionsmedel?

78. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

79. 
Du blandar 50,0 g magnesiumklorid med destillerat vatten i en bägare så att totalvolymen blir 500 ml. Vad blir kloridjonkoncentrationen i bägaren?

80. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


81. 
Vilket pH-värde har en salpetersyralösning med koncentrationen 0,04 mol/dm3?

82. 
Vad är EMK för ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod resp. aluminiumelektrod?

83. 
Vad innebär oxidation?

84. 
Vad händer med radien när syre omvandlas till en oxidjon?

85. 
Vilket oxidationstal har väte i nedanstående förening?

86. 
Stämmer detta påstående?

Koppar är ett starkare reduktionsmedel än järn.

87. 
Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?

88. 
Studera följande reaktion. Hur många mol etanol (C2H5OH) behövs för att bilda 2 mol koldioxid?

89. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Dipol-dipolbindning

90. 
Hur många gram fast natriumhydroxid (NaOH) behöver vägas upp för att kunna bereda en 100 ml NaOH-lösning med koncentrationen 0,50 mol/dm3?

91. 
Gör om 5,0 g till mg!

92. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?

93. 
Vilket oxidationstal har järn i nedanstående förening?

94. 
Vilket oxidationstal har kol i nedanstående förening?

95. 
Vilken laddning får en syreatom när den joniseras?

96. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

97. 
Vilket oxidationstal har koppar i nedanstående förening?

98. 
Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?

99. 
Vad stämmer angående en katod?

100. 
Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?

101. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

102. 
Metallbindningen utgörs av delokaliserade elektroner. Vad menas med delokaliserade elektroner?

103. 
Vilken av följande bindningar är svagast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

104. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Fluormetan – Wikipedia

105. 
En atom av isotopen plutonium-239 genomgår ett alfasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

106. 
Beräkna hur stor massa NaOH du behöver väga upp för att bereda en NaOH-lösning med koncentrationen 2,0 mol/dm3 och totalvolymen 500 ml.

107. 
Studera följande reaktion. Hur många mol syrgas behövs för att bilda 1 mol koldioxid?

108. 
Vad är EMK för ett galvaniska element bestående av en magnesiumelektrod resp. en kromelektrod?

109. 
Man har löst 15,0 g natriumklorid i 100 g (100 cm3 ) vatten. Hur stor är masshalten natriumklorid i lösningen?

110. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på kalciumhydroxid?

111. 
En stark enprotonig syra är löst i vatten. Koncentrationen av syran är 0,10 mol/dm3. Vad är pH-värdet i lösningen?

112. 
Du ska syntetisera ett läkemedel. Du har räknat ut att du borde få fram 50,0 g av läkemedlet om utbytet i reaktionen är 100 %. Men efter att du är klar med din syntes inser du att du enbart har lyckats framställa 12,0 g av läkemedlet. Vad blev utbytet i reaktionen?

113. 
Hur många elektroner har kolisotopen på bilden?

114. 
Vad är ett annat namn på den/de saltlösningar som elektroderna i ett galvaniskt element är doppade i?

115. 
Kolmonoxid förbränns med syrgas och det bildas koldioxid. Vilken är den korrekta formeln?

116. 
Kan nedanstående reaktion ske?

117. 
Beräkna massan av den CO2 som bildas när 100,0 g C5H12 reagerar med ett överskott av O2 om utbytet i reaktionen är 85 %. Reaktionsformeln: C5H12 + 8O2 -> 5CO2 + 6H2O

118. 
Vad heter bindningen som finns mellan atomerna i en molekyl?

119. 
Vad är felaktigt angående radioaktiva isotoper?

120. 
Studera följande reaktion. Hur många mol etanol (C2H5OH) behövs för att bilda 20 mol koldioxid?

121. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

122. 
Är det en exoterm eller endoterm process när vattenånga kondenserar?

123. 
Studera följande reaktion. Hur många mol syrgas behövs för att bilda 4 mol koldioxid?

124. 
Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?

125. 
Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?

126. 
Vad kännetecknar en bas?

127. 
Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.

128. 
Ange molekylmassan för koldioxid.

129. 
Vad innebär en exoterm reaktion?

130. 
Vad är korrekt angående metaller?

131. 
Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 0,80 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 800 ml?

132. 
Vilken laddning får en natriumatom när den joniseras?

133. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?


Aceton | math