Test: Kemi 1, block 1-4 (test på hela kursen Kemi 1)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.

2. 
Vilka två viktiga regler finns det när det gäller den elektrokemiska spänningsserien?

3. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


4. 
Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?

5. 
En stark enprotonig syra är löst i vatten. Koncentrationen av syran är 0,10 mol/dm3. Vad är pH-värdet i lösningen?

6. 
Vilken funktion har vattenmolekylen vid nedanstående protolysreaktion?

7. 
En ölburk med totalvolymen 33 cl innehåller 15 ml etanol. Vad är volymhalten etanol i ölburken?

8. 
Kan nedanstående reaktion ske?

9. 
Vilket oxidationstal har svavel i nedanstående förening?

10. 
Vad står atomnumret för?

11. 
Vilket oxidationstal har kol i nedanstående förening?

12. 
Metallbindningen utgörs av delokaliserade elektroner. Vad menas med delokaliserade elektroner?

13. 
Vad visar bilden?

14. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?

15. 
Vilken typ av reaktion sker vid anoden?

16. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?

17. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

18. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?

19. 
Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?

20. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vid vilken metallelektrod sker oxidation?

21. 
Vilken laddning får en syreatom när den joniseras?

22. 
0,05 mol HCl löses i vatten så att totalvolymen blir 1,0 dm3. Vad blir pH-värdet i lösningen?

23. 
Vad är EMK för ett galvaniska element bestående av en magnesiumelektrod resp. en kromelektrod?

24. 
Vilket oxidationstal har kolet i nedanstående förening?

25. 
Studera följande reaktion. Hur många mol etanol (C2H5OH) behövs för att bilda 2 mol koldioxid?

26. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med järn och bly?

27. 
Studera följande reaktion. Hur många mol syrgas behövs för att bilda 4 mol koldioxid?

28. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vilken laddning har zinkjonerna i den ena elektrolytlösningen?

29. 
Vilka 2 påståenden är korrekta gällande endoterma reaktioner?

30. 
Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i oktan, C8H18(s)?

31. 
Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 72000 år?

32. 
Vilken av följande bindningar är svagast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

33. 
Gör om 500 dm3 till ml!

34. 
Vilken typ av "totalreaktion" sker i ett galvaniskt element?

35. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

36. 
Vilken typ av bindningar bryts när en molekylförening byter aggregationsform från t.ex. fast till flytande form?

37. 
Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?

38. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

39. 
Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?

40. 
Vad kännetecknar en bas?

41. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

42. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

43. 
Studera följande reaktion. Hur många mol syrgas behövs för att bilda 1 mol koldioxid?

44. 
Vad är felaktigt angående radioaktiva isotoper?

45. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

46. 
Är det en exoterm eller endoterm process när vattenånga kondenserar?

47. 
En kemist löser 0,50 mol torkad kalciumklorid, CaCl2, i vatten. Hur stor substansmängd kloridjoner kommer lösningen innehålla?

48. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

49. 
Kan nedanstående reaktion ske?

50. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Fluormetan – Wikipedia

51. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Dipol-dipolbindning

52. 
Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?

53. 
Vilket oxidationstal har väte i nedanstående förening?

54. 
Vad stämmer angående en katod?

55. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går åt höger i period 4 (inom huvudgrupperna)?

56. 
Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?

57. 
Du bereder en natriumkloridlösning genom att du tillsätter 20,0 g NaCl i dest. vatten så att koncentrationen blir 2,0 mol/dm. Vilken volym har lösningen?

58. 
Beräkna massan av den CO2 som bildas när 100,0 g C5H12 reagerar med ett överskott av O2 om utbytet i reaktionen är 85 %. Reaktionsformeln: C5H12 + 8O2 -> 5CO2 + 6H2O

59. 
Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?

60. 
Vilket pH-värde har en salpetersyralösning med koncentrationen 0,04 mol/dm3?

61. 
Beräkna massan av den kopparsulfid, Cu2S, som bildas då 25,0 g koppar (Cu) reagerar med ett överskott av svavel (S), om utbytet i reaktionen är 65 %?

62. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

63. 
Beräkna hur stor massa NaOH du behöver väga upp för att bereda en NaOH-lösning med koncentrationen 2,0 mol/dm3 och totalvolymen 500 ml.

64. 
Beräkna massan natriumatomer i 20,0 g Na2SO4.

65. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

66. 
Stämmer detta påstående?

Koppar är ett starkare reduktionsmedel än järn.

67. 
Vilket oxidationstal har järn i nedanstående förening?

68. 
Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?

69. 
Vilket av följande alternativ kan inte leda ström?

70. 
Vad innebär en exoterm reaktion?

71. 
Vilket oxidationstal har kväve i nedanstående förening?

72. 
En atom av isotopen plutonium-239 genomgår ett alfasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

73. 
Kolmonoxid förbränns med syrgas och det bildas koldioxid. Vilken är den korrekta formeln?

74. 
Vilken laddning får en natriumatom när den joniseras?

75. 
Ange formelmassan för magnesiumoxid.

76. 
Du ska framställa 10,0 g magnesiumoxid genom att förbränna magnesium (syre finns i överskott). Hur stor massa magnesium går åt?

77. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?

Kloretan – Wikipedia

78. 
Vad händer med radien när syre omvandlas till en oxidjon?

79. 
Du ska syntetisera ett läkemedel. Du har räknat ut att du borde få fram 50,0 g av läkemedlet om utbytet i reaktionen är 100 %. Men efter att du är klar med din syntes inser du att du enbart har lyckats framställa 12,0 g av läkemedlet. Vad blev utbytet i reaktionen?

80. 
Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?

81. 
En kemist löser 0,20 mol fast magnesiumoxid i vatten. Hur stor substansmängd oxidjoner kommer lösningen innehålla?

82. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på kalciumhydroxid?

83. 
Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?

84. 
Stämmer detta påstående?

Lägger man silver i saltsyra sker en upplösning av metallen.

85. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på den jonförening som bildas när kvävgas reagerar med litium?

86. 
Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 5,0 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 100 cm3?

87. 
Man har löst 15,0 g natriumklorid i 100 g (100 cm3 ) vatten. Hur stor är masshalten natriumklorid i lösningen?

88. 
Vilket oxidationstal har klor i nedanstående förening?

89. 
Vad menas med pH?

90. 
Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i CHCl3(s)?

91. 
Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?

92. 
Hur många gram fast natriumhydroxid (NaOH) behöver vägas upp för att kunna bereda en 100 ml NaOH-lösning med koncentrationen 0,50 mol/dm3?

93. 
Vilket påstående är felaktigt angående van der Waalsbindningar?

94. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

95. 
Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?

96. 
Vad är ett annat namn på den/de saltlösningar som elektroderna i ett galvaniskt element är doppade i?

97. 
Hur många elektroner har kolisotopen på bilden?

98. 
Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 0,80 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 800 ml?

99. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

100. 
Vilket oxidationstal har koppar i nedanstående förening?

101. 
Studera följande reaktion. Hur många mol etanol (C2H5OH) behövs för att bilda 20 mol koldioxid?

102. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?

103. 
Vad är EMK för ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod resp. aluminiumelektrod?

104. 
Vad innebär reduktion?

105. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går nedåt i grupp 1?

106. 
Gör om 5,0 g till mg!

107. 
Du har från början 250 ml NaOH-lösning med koncentrationen 0,50 mol/dm3 . Denna stamlösning av NaOH späder du sedan genom att tillsätta en bestämd mängd dest. vatten direkt i stamlösningen så att koncentrationen blir 0,20 mol/dm3. Vad blir totalvolymen i den utspädda lösningen?

108. 
I en bägare blandar du natriumklorid med vatten. Totalvolymen blir 250 ml. Du suger upp 50 ml med en pipett och slänger bort det. Vilka av nedanstående påståenden stämmer efter att du har gjort detta?

109. 
Vad stämmer in på basiska lösningar?

110. 
Vad blir 0,80 dm3 i ml?

111. 
Vad innebär oxidation?

112. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

113. 
Vilket oxidationstal har syre i nedanstående förening?

114. 
En kemist löser 0,20 mol fast natriumoxid i vatten. Hur stor substansmängd natriumjoner kommer lösningen innehålla?

115. 
Ange molekylmassan för koldioxid.

116. 
Vad menas med redoxreaktioner?

117. 
Vad innebär en endoterm reaktion?

118. 
Du har en stamlösning av kopparsulfat med koncentrationen 0,80 mol/dm3 . Hur stor volym behöver du ta av stamlösningen om du ska bereda en ny lösning med koncentrationen 0,020 mol/dm3 och totalvolymen 200 ml.

119. 
Vilka två faktorer påverkar ett ämnes elektronegativitet?

120. 
Kan nedanstående reaktion ske?

121. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

122. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Kloretan – Wikipedia

123. 
Vad heter bindningen som finns mellan atomerna i en molekyl?

124. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

125. 
Vad menas med reduktionsmedel?

126. 
Vilken enhet mäter man atomernas massa i?

127. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?


Aceton | math

128. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med koppar och zink?

129. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

glukos - Wiktionary

130. 
Du blandar 50,0 g magnesiumklorid med destillerat vatten i en bägare så att totalvolymen blir 500 ml. Vad blir kloridjonkoncentrationen i bägaren?

131. 
Stämmer detta påstående?

Lägger man guld i saltsyra så bildas det vätgas.

132. 
Vad är korrekt angående metaller?

133. 
Du har en stamlösning av kopparsulfat med koncentrationen 2,0 mol/dm3 . Hur stor volym behöver du ta av stamlösningen om du ska bereda en ny lösning med koncentrationen 0,30 mol/dm3 och totalvolymen 800 ml.