Test: Kemi 1, block 1-4 (test på hela kursen Kemi 1)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Du har från början 250 ml NaOH-lösning med koncentrationen 0,50 mol/dm3 . Denna stamlösning av NaOH späder du sedan genom att tillsätta en bestämd mängd dest. vatten direkt i stamlösningen så att koncentrationen blir 0,20 mol/dm3. Vad blir totalvolymen i den utspädda lösningen?

2. 
Vad blir 0,80 dm3 i ml?

3. 
Stämmer detta påstående?

Lägger man silver i saltsyra sker en upplösning av metallen.

4. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på kalciumhydroxid?

5. 
Du bereder en natriumkloridlösning genom att du tillsätter 20,0 g NaCl i dest. vatten så att koncentrationen blir 2,0 mol/dm. Vilken volym har lösningen?

6. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

7. 
Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?

8. 
Vad stämmer in på basiska lösningar?

9. 
Vad innebär en exoterm reaktion?

10. 
Vilken typ av reaktion sker vid anoden?

11. 
Vilket oxidationstal har järn i nedanstående förening?

12. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


13. 
Du ska framställa 10,0 g magnesiumoxid genom att förbränna magnesium (syre finns i överskott). Hur stor massa magnesium går åt?

14. 
Vilka två viktiga regler finns det när det gäller den elektrokemiska spänningsserien?

15. 
Vad visar bilden?

16. 
Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?

17. 
Vad är felaktigt angående radioaktiva isotoper?

18. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

19. 
Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i oktan, C8H18(s)?

20. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med järn och bly?

21. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

22. 
Vad innebär reduktion?

23. 
Vilken typ av "totalreaktion" sker i ett galvaniskt element?

24. 
Vilket oxidationstal har kväve i nedanstående förening?

25. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?

26. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vilken laddning har zinkjonerna i den ena elektrolytlösningen?

27. 
Metallbindningen utgörs av delokaliserade elektroner. Vad menas med delokaliserade elektroner?

28. 
Du har en stamlösning av kopparsulfat med koncentrationen 0,80 mol/dm3 . Hur stor volym behöver du ta av stamlösningen om du ska bereda en ny lösning med koncentrationen 0,020 mol/dm3 och totalvolymen 200 ml.

29. 
Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?

30. 
Beräkna massan av den CO2 som bildas när 100,0 g C5H12 reagerar med ett överskott av O2 om utbytet i reaktionen är 85 %. Reaktionsformeln: C5H12 + 8O2 -> 5CO2 + 6H2O

31. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går nedåt i grupp 1?

32. 
En kemist löser 0,20 mol fast magnesiumoxid i vatten. Hur stor substansmängd oxidjoner kommer lösningen innehålla?

33. 
Du ska syntetisera ett läkemedel. Du har räknat ut att du borde få fram 50,0 g av läkemedlet om utbytet i reaktionen är 100 %. Men efter att du är klar med din syntes inser du att du enbart har lyckats framställa 12,0 g av läkemedlet. Vad blev utbytet i reaktionen?

34. 
Vilket påstående är felaktigt angående van der Waalsbindningar?

35. 
En stark enprotonig syra är löst i vatten. Koncentrationen av syran är 0,10 mol/dm3. Vad är pH-värdet i lösningen?

36. 
Kan nedanstående reaktion ske?

37. 
Beräkna massan av den kopparsulfid, Cu2S, som bildas då 25,0 g koppar (Cu) reagerar med ett överskott av svavel (S), om utbytet i reaktionen är 65 %?

38. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?

39. 
Vilket oxidationstal har kolet i nedanstående förening?

40. 
Hur många elektroner har kolisotopen på bilden?

41. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?

Kloretan – Wikipedia

42. 
Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?

43. 
Är det en exoterm eller endoterm process när vattenånga kondenserar?

44. 
Vad menas med pH?

45. 
Vad är korrekt angående metaller?

46. 
Vad är EMK för ett galvaniska element bestående av en magnesiumelektrod resp. en kromelektrod?

47. 
Vilket pH-värde har en salpetersyralösning med koncentrationen 0,04 mol/dm3?

48. 
Vad är EMK för ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod resp. aluminiumelektrod?

49. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på den jonförening som bildas när kvävgas reagerar med litium?

50. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med koppar och zink?

51. 
Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?

52. 
Beräkna massan natriumatomer i 20,0 g Na2SO4.

53. 
Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?

54. 
Studera följande reaktion. Hur många mol syrgas behövs för att bilda 4 mol koldioxid?

55. 
Vilken laddning får en natriumatom när den joniseras?

56. 
Vilken laddning får en syreatom när den joniseras?

57. 
Vad stämmer angående en katod?

58. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går åt höger i period 4 (inom huvudgrupperna)?

59. 
Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 5,0 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 100 cm3?

60. 
Vilken enhet mäter man atomernas massa i?

61. 
En ölburk med totalvolymen 33 cl innehåller 15 ml etanol. Vad är volymhalten etanol i ölburken?

62. 
0,05 mol HCl löses i vatten så att totalvolymen blir 1,0 dm3. Vad blir pH-värdet i lösningen?

63. 
Du har en stamlösning av kopparsulfat med koncentrationen 2,0 mol/dm3 . Hur stor volym behöver du ta av stamlösningen om du ska bereda en ny lösning med koncentrationen 0,30 mol/dm3 och totalvolymen 800 ml.

64. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?

65. 
Vad heter bindningen som finns mellan atomerna i en molekyl?

66. 
Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 72000 år?

67. 
En kemist löser 0,50 mol torkad kalciumklorid, CaCl2, i vatten. Hur stor substansmängd kloridjoner kommer lösningen innehålla?

68. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?

69. 
Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?

70. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

glukos - Wiktionary

71. 
Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?

72. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

73. 
Stämmer detta påstående?

Lägger man guld i saltsyra så bildas det vätgas.

74. 
Studera följande reaktion. Hur många mol syrgas behövs för att bilda 1 mol koldioxid?

75. 
Vilken av följande bindningar är svagast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

76. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

77. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Kloretan – Wikipedia

78. 
Studera följande reaktion. Hur många mol etanol (C2H5OH) behövs för att bilda 20 mol koldioxid?

79. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

80. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Dipol-dipolbindning

81. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?


Aceton | math

82. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

83. 
Vilket oxidationstal har väte i nedanstående förening?

84. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vid vilken metallelektrod sker oxidation?

85. 
Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i CHCl3(s)?

86. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

87. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

88. 
Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?

89. 
Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?

90. 
Vilken funktion har vattenmolekylen vid nedanstående protolysreaktion?

91. 
Vad innebär en endoterm reaktion?

92. 
Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 0,80 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 800 ml?

93. 
Vad innebär oxidation?

94. 
Vad händer med radien när syre omvandlas till en oxidjon?

95. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

96. 
Vilket av följande alternativ kan inte leda ström?

97. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Fluormetan – Wikipedia

98. 
Man har löst 15,0 g natriumklorid i 100 g (100 cm3 ) vatten. Hur stor är masshalten natriumklorid i lösningen?

99. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

100. 
Vilken typ av bindningar bryts när en molekylförening byter aggregationsform från t.ex. fast till flytande form?

101. 
Kan nedanstående reaktion ske?

102. 
Beräkna hur stor massa NaOH du behöver väga upp för att bereda en NaOH-lösning med koncentrationen 2,0 mol/dm3 och totalvolymen 500 ml.

103. 
Hur många gram fast natriumhydroxid (NaOH) behöver vägas upp för att kunna bereda en 100 ml NaOH-lösning med koncentrationen 0,50 mol/dm3?

104. 
Vilket oxidationstal har klor i nedanstående förening?

105. 
Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?

106. 
Studera följande reaktion. Hur många mol etanol (C2H5OH) behövs för att bilda 2 mol koldioxid?

107. 
Vilket oxidationstal har svavel i nedanstående förening?

108. 
Vilket oxidationstal har koppar i nedanstående förening?

109. 
En atom av isotopen plutonium-239 genomgår ett alfasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

110. 
Gör om 5,0 g till mg!

111. 
Vilket oxidationstal har kol i nedanstående förening?

112. 
Vad är ett annat namn på den/de saltlösningar som elektroderna i ett galvaniskt element är doppade i?

113. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

114. 
Ange molekylmassan för koldioxid.

115. 
Kan nedanstående reaktion ske?

116. 
Vilket oxidationstal har syre i nedanstående förening?

117. 
Kolmonoxid förbränns med syrgas och det bildas koldioxid. Vilken är den korrekta formeln?

118. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

119. 
Vad står atomnumret för?

120. 
Vilka två faktorer påverkar ett ämnes elektronegativitet?

121. 
Vad kännetecknar en bas?

122. 
Vad menas med redoxreaktioner?

123. 
Vad menas med reduktionsmedel?

124. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

125. 
En kemist löser 0,20 mol fast natriumoxid i vatten. Hur stor substansmängd natriumjoner kommer lösningen innehålla?

126. 
Stämmer detta påstående?

Koppar är ett starkare reduktionsmedel än järn.

127. 
Du blandar 50,0 g magnesiumklorid med destillerat vatten i en bägare så att totalvolymen blir 500 ml. Vad blir kloridjonkoncentrationen i bägaren?

128. 
Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.

129. 
Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?

130. 
Gör om 500 dm3 till ml!

131. 
I en bägare blandar du natriumklorid med vatten. Totalvolymen blir 250 ml. Du suger upp 50 ml med en pipett och slänger bort det. Vilka av nedanstående påståenden stämmer efter att du har gjort detta?

132. 
Ange formelmassan för magnesiumoxid.

133. 
Vilka 2 påståenden är korrekta gällande endoterma reaktioner?