Eget fördjupningsarbete

Inledning

Under kursens gång ska du jobba med ett fördjupningsarbete. Fördjupningsarbetet ska presenteras i form av en vetenskaplig rapport + en muntlig presentation inkl. en powerpoint. Du väljer själv vad du vill fördjupa dig inom, men det måste finnas en koppling till antingen medicin eller kriminalteknik.

Kriterium:

 • Typ av arbete: Arbetet måste ha en tydlig inriktning mot medicin (fysiologi, cellbiologi, anatomi, idrottsmedicin, träningslära, läkemedel, sjukdomar, behandlingar etc.) eller kriminalteknik (brottsplatsundersökning, fingeravtrycksanalyser, blodanalyser, HPLC, GC, masspektrometri, rättsodontologi, rättsantropologi, ballistik, rättsentomologi etc.).
 • Omfattning: Arbetet ska vara mellan 2-5 sidor långt (exkl. framsida, referensförteckning och ev. innehållsförteckning).
 • Källor: Leta fakta i böcker och på internet, men var noga med källkritiken! I arbetet ska du motivera varför du har valt dina källor. Källhänvisa fortlöpande i texten och gör en avslutande källförteckning. OBS: Arbetet ska baseras på bra andrahandskällor och/eller primärkällor. Arbetet måste dock innehålla minst 1 primärkälla.

  Läs mer om värdering av källor (källkritik)
  Skilj på primärkällor och sekundärkällor
  Exempel på en primärkälla
  Läs mer om källförteckning

 • Delar som ska ingå:

   

  • Framsida: Ha med titeln på arbetet, kurs, namn, datum och skola.
  • Inledning: Introducera läsaren till ditt arbete och till ditt valda ämnesområde! Väck läsarens intresse för ditt arbete! Beskriv hur du fick idén till arbetet. Varför valde du att göra detta arbete? Varför tyckte du det var viktigt att genomföra? Formulera tydligt vad syftet med arbetet var. Skriv även ner 1-3 tydliga frågeställningar som har koppling till ditt syfte. Frågeställningarna ska vara tydligt avgränsade. Om du vill kan du ha med underrubriker under inledningen (t.ex. ”Bakgrund” och ”Syfte och frågeställningar”). 
  • Metod: Beskriv hur du har genomfört arbetet. Hur har du t.ex. lagt upp arbetet under året? Hur har du resonerat när det gäller t.ex. val av källor (källkritik)? Vilken typ av källor har du använt dig av och hur många källor av resp. typ? Vart har du hittat dina källor? Vilka sökord har du använt när du har letat och hittat dina källor på nätet? Vilka avgränsningar har du gjort i arbetet?
  • Resultat: Här redovisar du svaren på dina frågeställningar med hjälp av de källor du har använt dig av. Som förslag kan du ha dina frågeställningar som underrubriker. Diskutera inte resultatet här, skriv inga egna omdömen, tankar eller funderingar. Obs. Du måste fortlöpande ange referenser i texten, t.ex. får inget stycke avslutas utan att det finns en referens med. Se separat mall för hur referenser anges.
  • Diskussion: Under denna rubrik ska du diskutera och reflektera över resultatet och dra slutsatser. Börja med att sammanfatta dina resultat och svaren på dina frågeställningar. OBS: Sätt även ut källor i diskussionen. Vilka slutsatser kan du dra? Blev resultatet och slutsatserna de förväntade? Varför/varför inte? Hur skulle man kunna forska vidare inom detta område? Hur skulle detta arbete kunna utvecklas? Utvärdera även ditt arbete; Vad hade du kunnat göra bättre?
  • Källförteckning: Under denna rubrik ska du göra en fullständig redogörelse för alla dina källor. OBS: Kom ihåg att även redovisa dina källor fortlöpande i texten!

   Läs mer om källförteckning

Inlämning och redovisningar:

 • En kortfattad idéskiss ska mailas in senast fredag v. 38. Idéskissen ska innehålla: Preliminär titel på arbetet, syftet med arbetet och 1-3 tydliga och avgränsande frågeställningar. 
 • Inlämning 1 av fördjupningsarbetet mailas in senast söndag v. 4. Viktigt att minst hälften av arbetet då är färdigskrivet.
 • Inlämning 2 (slutversion) av arbetet mailas in senast söndag v. 17. 

Bedömningsmatris: 

Betyget F, E, D eller C delas ut på fördjupningsarbetet. Ett C krävs på fördjupningsarbetet för att kunna ha möjlighet att få ett A i hela kursen.

 E-nivå:C-nivå:
Struktur och språk:Alla delar finns med och dessa kommer i rätt ordning:

 

o    Framsida: Titel, kurs, namn, skola, datum

o    Inledning: Bakgrund (skriv mer allmänt om ditt valda ämnesområde och varför du valde just det här ämnesområdet), syfte och frågeställningar (du kan använda dig av underrubriker om du vill).

o    Metod: Hur du har gått tillväga när du har gjort arbetet, val av källor, källkritik etc.

o    Resultat: Här besvarar du dina frågeställningar i detalj.

o    Diskussion: Diskutera ditt resultat, utvärdera arbetet, framtidsperspektiv etc.

o    Referenser: Ange alla dina referenser på ett korrekt sätt.

Alla huvudrubriker har samma teckensnitt och storlek. Om underrubriker används ska det finnas en tydlig skillnad mellan huvudrubriker och underrubriker (t.ex. storlek).Texten är strukturerad och lätt att följa. Det finns en röd tråd genom hela rapporten.

 

Texten innehåller i största möjliga mån vetenskapliga ord framför vardagliga.

 

Texten är genomarbetad så att man verkligen får en känsla av att författaren förstår vad hen har skrivit om, och inte bara har skrivit av vad någon annan har skrivit. 

Källor och källkritik:Referenser/källor är angivna på ett korrekt sätt (välj själv metod, men var konsekvent genom hela arbetet), både fortlöpande i texten och i den avslutande referenslistan. Ingen fakta/teori presenteras utan en hänvisning till en källa/referens. Alla stycken måste innehålla en referens till en källa (är det samma källa i flera olika stycken, måste ni ändå sätta ut källan i varje enskilt stycke).Använder sig av flera olika källor/referenser och använder enbart tillförlitliga referenser/källor. I metoddelen anges hur urvalet av källor har gjorts inkl. en motivering varför dessa källor är tillförlitliga utifrån syftet.

 

Minst 1 primärkälla finns med.

Innehåll:

Omfattningen är minst 2 sidor  (exkl. framsida, källförteckning etc.).

Frågeställningarna är tydliga och specifika (inte för omfattande).

Omfattningen är 3-4 sidor (exkl. framsida och källförteckning). 

Frågeställningarna besvaras i resultatet och resultatet diskuteras i diskussionen.En utvärdering av det egna arbetet finns med: Har du fått svar på dina frågeställningar? Vad har du lärt dig av att göra det här arbetet? Vilka begränsningar finns med ditt arbete? Hur skulle du ha lagt upp arbetet om du fick mer tid eller resurser?

 

Förslag ges på framtida forskning inom samma område: Hur kan man gå vidare utifrån denna undersökning för att ta reda på mer? Vilka andra intressanta frågeställningar skulle man kunna bygga vidare på?