Exoterma och endoterma reaktioner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
2. Vilket ämne tror du innehåller minst entalpi och därmed är stabilast?
3. Vart i diagrammet hittar du produkterna i reaktionen?
4. När en bindning bryts tas energi upp
5. Är ΔH positivt eller negativt för reaktionen?
6. Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?
7. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
8. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?
9. Vart i diagrammet hittar du reaktanterna i reaktionen?
10. Vad innebär en exoterm reaktion?
11. När en bindning bryts frigörs energi
12. Vilka 2 påståenden är korrekta gällande endoterma reaktioner?
13. Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?
14. Vad representerar siffran 1 i diagrammet?
15. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
16. Vad representerar siffran 2 i diagrammet?
17. Är det en exoterm eller endoterm process när isen smälter på våren?
18. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
19. Vad innebär en endoterm reaktion?
20. Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?
21. Är det en exoterm eller endoterm process när vattenånga kondenserar?
22. Är ΔH positivt eller negativt för reaktionen?
23. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
24. Är ΔH positivt eller negativt för reaktionen?
25. Är det en exoterm eller endoterm process när ved brinner?
26. Vad representerar siffran 1 i diagrammet?
27. Vilka 2 påståenden är korrekta gällande exoterma reaktioner?
28. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
29. När en bindning skapas frigörs energi
30. Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?
31. Vad är felaktigt angående entalpi?
32. Vart i diagrammet hittar du det aktiverade komplexet i reaktionen?
33. Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?
34. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
35. Vad menas med entalpi?
36. Vad representerar siffran 2 i diagrammet?
37. Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?
38. Är reaktionen endoterm eller exoterm?